Historien om Dansk Italiensk

Italiensk for begyndere og

kærlighed ved første blik


Dansk Italiensk Fliseimport er grundlagt i 1972 af Geert og Emmy Mouritsen. Firmaets historie er ikke en del af Handelshøjskolens lærebøger, den er ikke startet på baggrund af markedsanalyser, forretningsplaner og efterfølgende velvillige banker. Firmaets historie udspringer af en sand kærlighedshistorie og troen på den rigtige idé.


Italienske fliser en revolution

Geert Mouritsen drev i mange år et spartelfirma, et hårdt og fysisk slidsomt arbejde midt i det store byggeboom i 1960-70'erne, hvor akkorderne og det hektiske tempo var dominerende. Som så mange andre piger dengang, tog den ældste datter på ferie i Italien. Her forelskede hun sig i en høj, mørkhåret og yderst charmerende italiener. Navnet...ja Luigi selvfølgelig. Det blev til mere end blot en sommerflirt, og de blev, efter to stormfulde år i Italien, gift i Danmark. Luigi's gode ven Franco, som i øvrigt også havde en dansk kæreste, skulle selvfølgelig med til brylluppet. Franco var beskæftiget som agent inden for flisebranchen i Italien, og han foreslog Geert, at han skulle starte sit eget italienske flisefirma. Han kunne formidle kontakten til de rigtige folk i Italien. Desuden kunne han stå inde for det nye firma, hvilket gav mulighed for de første livsnødvendige kreditter i opstartsfasen. For Geert var der ikke langt fra tanke til handling, og da han var kørt træt i spartelbranchen, varede det ikke længe, inden de første paller med fliser ankom til Greve.


Vognmand Peer Sørensen


Mor og datter følger interesseret det første læs fliser.Design du elsker

I de første år blev firmaet drevet fra privatboligen med håndkraft og uden moderne hjælpemidler. Naboen stillede i den første tid venligt lidt plads til rådighed, da fliserne ankom. Den første ordre var udvalgt på baggrund af et yderst simpelt system, alle kunder blev bedt om at sætte kryds ved den eller de fliseprøver på en opsat tavle, de bedst kunne lide. Herefter var det let at bestille de første fliser, dem med flest krydser blev bestilt hjem.


Historien er i dag en saga blot, men sandt er det, at firmaet er en "true love story", samme passion, som er blevet til en "never ending" forelskelse i lækkert italiensk flisedesign. Det er derfor vi siger: "Design du vil elske".


English version:


Dansk Italiensk Fliseimport was founded in 1972 by Geert and Emmy Mouritsen. Their company story is not a part of the CBS textbooks, it has not been started on the basis of market analyzes, business plans and subsequent benevolent banks. The company histor,y springs from a true love story and the faith of the right idea.


Italian tiles revolution

Geert Mouritsen had his own spachelor company, a tough and physically strenuous work in the middle of the huge building boom of 1960-70, where the chords and the frantic pace was dominant.

Like many other girls, the oldest daughter went on holiday in Italy. Here she fell in love with a tall, dark haired and extremely charming Italian. The name ... yes Luigi ofcourse. It was more than just a summer flirt, and they were, after two stormy years in Italy, married in Denmark. Luigi's good friend Franco, who incidentally also had a Danish girlfriend, was also at their wedding.

Franco was employed as an agent in the tile industry in Italy, and he suggested Geert him to start his own Italian tile company. He could arrange contact with the right people in Italy. Moreover, he could vouch for the new company, which allowed for the early life of credits required in the initial phase. in Geert world, the thoughts came really close to action, and when he had grown tired of spachelor business, it was not long before the first pallets of tiles arrived at Greve.


Own contractor Peer Sørensen

Mother and daughter follows interested, the first load of tiles.

 

Design you love


In the early years the company was driven from his private residence by hand and without modern aids. The neighbor asked for the first time friendly little space available as tiles arrived. The first order was selected based on a very simple system, all customers were asked to tick the person or tile samples on a deferred blackboard, they liked best. Then it was easy to order the first tiles, those with the most crosses were ordered home.


The story is now a thing of the past, but it is true that the company is a "true love story", the same passion that has become a "never ending" love for delicious Italian tile design. That's why we say: "Design you will love."Her er Geert i avisen fra 1970'erne. Overskægget dokumenterer tidens ånd.Geert in the newspaper. His moustache justifies the spirit of the time.


Ring og bliv inspireret:

+45 43 900 444


Du kan også sende en mail. Udfyld kontaktformularen her på siden.